Thursday, 21 May 2015

Manifestasi Perilaku dan Nilai dalam Gurindam 12 Fasal Ke-3 Antologi Jaket Kulit dari Istanbul.

Aku belum mendapatkannya tetapi aku sudah melihatnya di ruangan FB yang dipost oleh DBP. Pada muka depan tercatat tajuk ini.  Tadaaa......PB Keluaran 6/2015

 Manifestasi Perlakuan dan Nilai Murni dalam Gurindam Dua Belas Fasal Ketiga


Gurindam Dua Belas Fasal Ketiga dimuatkan dalam Antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, iaitu antologi yang menggantikan Antologi Harga Remaja (2010-2014) khususnya untuk para murid tingkatan empat. Antologi  Jaket Kulit Kijang dari Istanbul yang digunakan mulai tahun 2015 ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gurindam dalam Kamus Dewan Edisi Keempat bermaksud sejenis puisi yang terdiri daripada dua baris yang berisi nasihat atau pengajaran. Md Ali Bachick (2003) mendefinisikan gurindam sebagai sebuah wacana yang mengandungi kalimat-kalimat yang berirama. Isinya berunsur nasihat dan bentuknya semacam bidalan.
Gurindam dikatakan berasal dari bahasa Sanskrit dan dibawa orang India dengan nama kirindam. Kirindam  bererti rangkap yang telah menjadi bidalan atau perumpamaan. Gurindam mempunyai dua bait dalam satu rangkap dan berisi rima a, a. Bait atau baris yang pertama mengandungi soal, masalah atau sebab dan bait yang kedua pula mengandungi jawapannya atau akibat daripada perkara yang diusulkan dalam bait pertama tadi. Justeru, dapat disimpulkan bahawa gurindam merupakan puisi lama yang berirama dan merupakan suatu kesatuan wacana yang utuh dan bertaut sehingga menzahirkan maksud yang mendalam sebagai nasihat, pengajaran, kebenaran dan pernyataan perasaan cinta dan kasih sayang. Pengarang gurindam yang terkenal ialah Raja Ali Haji yang menjadi raja muda Riau (1844-1857). Gurindam Dua Belas merupakan karya  Raja Ali Haji yang terkenal.
Gurindam Dua Belas mengandungi beberapa fasal, antaranya Fasal Satu, Fasal Kedua, Fasal Ketiga dan Fasal Keempat. Gurindam Fasal Ketiga yang menjadi bahan kajian para murid di sekolah menengah sebagaimana dalam Antologi  Jaket Kulit Kijang dari Istanbul mengandungi tujuh rangkap dengan maksud yang tersendiri, iaitu menyentuh tentang kepentingan menjaga anggota-anggota badan. Tujuh rangkap gurindam Fasal Ketiga dengan maksudnya  terdapat dalam jadual yang berikut.

Rangkap
Maksud


Apabila terpelihara mata,
Sedikitlah cita-cita.
Bermaksud anggota pancaindera, iaitu mata harus dipelihara dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Dengan berbuat demikian juga, kita tidak akan terpengaruh dengan kelekaan dan kemewahan dunia yang sementara ini selain dapat mengawal nafsu atau kehendak kita untuk memiliki sesuatu yang di luar kemampuan.


Apabila terpelihara kuping,
Khabar yang jahat tiadalah damping.
Bermaksud telinga, iaitu alat pendengaran perlu dijaga dan dijauhkan daripada mendengar perkara yang negatif seperti hasutan, fitnah, kejian dan makian. Apabila pendengaran terpelihara, maka kita tidak akan terikut-ikut dengan ajakan yang menuju ke arah kejahatan.


Apabila terpelihara lidah,
Nescaya dapat daripadanya faedah.
Bermaksud setiap tutur kata harus diucapkan dengan berhati-hati semasa berkomunikasi kerana banyak faedahnya. Tambahan pula, pertuturan dengan bicara yang halus, sopan dan tertib dapat menghindar sengketa selain mengelak orang di sekeliling kita tersinggung.

Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan
Daripada segala berat dan ringan
Bermaksud tangan, iaitu anggota yang paling signifikan fungsinya dalam kehidupan seharian harus dijaga daripada melakukan perbuatan yang terlarang tanpa mengira perbuatan tersebut kecil, besar, ringan atau berat kesalahannya.

Apabila perut terlalu penuh,
Keluarlah fiil yang tidak senonoh.
Bermaksud nafsu makan harus dikawal supaya perangai yang negatif dapat dibendung. Apabila nafsu makan tidak dijaga, maka akan timbul amalan menurut hawa nafsu yang akhirnya mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri.


Anggota tengah hendaklah ingat,
Di situlah banyak orang yang hilang semangat
Bermaksud anggota tengah badan, iaitu hati harus diberi perhatian yang sewajarnya kerana di situ timbulnya segala kemahuan untuk melaksanakan sesuatu. Hati berkait rapat dengan jiwa dan perasaan. Jika jiwa lemah maka semangat juga akan menjadi rapuh sedangakan kehidupan perlu dijalani dengan penuh semangat.

Hendaklah peliharakan kaki,
Daripada berjalan yang membawa rugi.
Bermaksud kaki yang digunakan untuk melangkah harus dijaga. Perkara ini dapat mengelak kaki melangkah  ke tempat yang mendatangkan kecelakaan dan kerugian seperti tempat maksiat.

Berdasarkan paparan maksud dalam ketujuh-tujuh rangkap gurindam Fasal Ketiga, didapati setiap rangkap mempunyai maksud yang tersirat dan tersurat. Hakikatnya, setiap anggota badan memberikan impak yang signifikan kepada perbuatan atau tingkah laku dan sikap manusia seluruhnya di dunia yang fana ini. Setiap manusia memiliki anggota badan yang harus dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya agar fungsinya yang mendatangkan manfaat kepada setiap umat manusia tidak memudaratkan manusia itu sendiri. Kekuatan untuk menjaga dan memelihara anggota-anggota badan memanifestasikan ketakwaan, ketaatan dan kepatuhan umat manusia kepada setiap larangan Tuhan. Apabila seseorang mempunyai kekuatan untuk patuh, maka pola berfikir yang positif akan wujud secara dalaman. Pola pemikiran yang positif akan membina  kata-kata, kalimat-kalimat, fikiran-fikiran dan gambaran-gambaran yang membina dan membangunkan minda. Situasi ini akan meletakkan seseorang dalam zon yang positif selain menghadirkan kebahagiaan, kejayaan, keceriaan serta kesuburan mental.
Selain itu, gurindam ini turut melontarkan nilai-nilai murni dan pengajaran yang dapat dijadikan pedoman, teladan, sempadan  dan panduan kepada generasi muda dalam menjalani kehidupan. Antara nilai murni dan pengajaran tersebut adalah seperti dalam jadual berikut :

Gurindam
Nilai Murni
Pengajaran

Gurindam Dua Belas Fasal Ketiga


Kebijaksanaan
Setiap orang haruslah menggunakan kebijaksanaan ketika berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain agar dapat menjaga hubungan baik dengan orang lain.
Keinsafan
Kita harus sedar dan insaf sama ada sesuatu perbuatan itu baik atau buruk supaya tidak mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri.
Kesederhanaan
Seseorang harus bersikap sederhana dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar tidak melakukan perkara yang boleh mengarah kepada kerugian.
Optimis
Setiap orang harus menjalani kehidupan dengan optimis supaya kehidupan menjadi  lebih bermakna.

             Antara nilai murni yang dikesan dalam gurindam ini ialah nilai kebijaksanaan. Nilai ini dapat dimanifestasikan melalui perlakuan yang bijaksana dalam melahirkan kata-kata dan suara hati ketika berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Kearifan dan kejernihan fikiran dalam berbicara amat dituntut dengan lidah sebagai platform atau alatnya. Apabila kita dapat memelihara lidah, sekali gus butir-butir percakapan yang disalurkan mellaui lidah akan menjadi lebih sopan. Justeru, setiap tutur kata haruslah disampaikan dengan halus, lembut, santun dan tertib supaya orang yang mendengarnya berasa selesa dan sejuk hati. Impaknya, kita juga dapat memelihara hubungan ynag harmonis dengan orang lain termasuklah mengeratkan silaturahim atau ikatan persaudaraan selain dapat menghindarkan persengketaan, konflik, dendam dan permusuhan. Aminudin Mansor dalam makalah yang bertajuk Bahasa Memancarkan Budi Bahasa,  berpendapat bahawa bahasa yang dituturkan oleh seseorang melalui percakapan yang beradab dan sopan menjadi lambang kemuliaan diri dan budi bahasa seseorang selain mencitrakan unsur kerohanian.
            Gurindam Dua Belas Fasal Ketiga ini juga memaparkan nilai keinsafan. Keinsafan akan membuatkan seseorang sedar akan setiap perbuatan buruk dan baik yang dilakukannya. Nilai ini dimanifestasikan oleh penjagaan alat seperti tangan, kaki dan mata dan telinga. Apabila seseorang memiliki keinsafan, maka sudah pastinya sedar dan prihatin akan natijah dan implikasi yang akan ditanggung jika mereka melakukan perbuatan yang jahat, mendengar perkara yang keji dan membiar serta melayani mata menjilat dan memandang kemewahan dan kepincangan dunia. Keinsafan juga akan mengikat langkah seseorang menuju jalan yang mungkar dan penuh kejahatan. Seseorang yang insaf akan bermuhasabah kerana muhasabah ialah perilaku yang dapat memperelok diri  selain membentuk jiwa untuk menghapuskan masa dan ruang bagi membuat kejahatan. Lantas, nilai keinsafan dapat membendung dan mencegah perilaku yang mengarah kepada kemusnahan akhlak termasuklah mematikan niat dan perbuatan liar.
            Nilai kesederhanaan juga menonjol dalam gurindam ini. Amalan kesederhanaan dalam setiap tindakan sudah pasti dapat mengelak kemudaratan. Kesederhanaan akan dapat melahirkan individu yang sentiasa beringat dan berhati-hati dalam menjalani kehidupannya yang dapat dipandang dari sudut pemikirannya,  pertimbangan-pertimbangannya, perancangannya dan ukuran kemampuannya. Apabila nilai ini menjadi amalan dan rujukan, maka setiap perlakuan atau perbuatan akan terkawal dan tidak melebihi batas malahan terikat dengan dengan norma dan adat dalam kehidupan bermasyarakat.  Amalan nilai kesederhanaan juga membolehkan individu mengawal nafsu dan cita-cita yang melampau atau melebihi had kemampuan. Dengan kata lain, kesederhanaan akan dapat mengelak perbuatan membazir sebaliknya mengutamakan sikap berjimat cermat dalam setiap perancangan dan pertimbangan yang dibuat. Seseorang yang mengamalkan nilai kesederhanaan tidak akan mengabaikan kepentingan akhirat kerana akan terzahir sikap seimbang, istiqamah, adil, sedang-sedang dan tidak menyimpang dari landasan sebenar. Justeru, nilai ini akan dapat membentuk akhlak yang mulia dalam diri individu selain dapat sudut-sudut kepentingan  lain yang perlu diberi perhatian.
            Nilai optimis juga terdapat dalam gurindam ini yang merujuk kepada sikap sentiasa berusaha bagi mencapai tahap  kehidupan yang lebih baik. Seseorang yang optimis akan menaruh harapan yang baik terhadap sesuatu hatta berhadapan dengan kemelut atau masalah. Jangkaan dan harapan baik inilah yang mendorong seseorang menjadi lebih munasabah dan realistik. Setiap orang harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan beriltizam agar kehidupan menjadi lebih bermakna. Apabila kemahuan atau keinginan yang datang daripada anggota hati tidak dipelihara, maka kehidupan akan terjejas dan semangat menjadi lemah. Implikasinya, manusia mudah berputus asa atau bersikap pesimis. Hakikatnya, kehidupan harus dihargai dan dilayari dengan penuh iltizam agar segala matlamat hidup tercapai.
            Berdasarkan perbincangan, didapati Gurindam Dua Belas Fasal Ketiga ini sarat dan kaya dengan nasihat dan pengajaran kepada semua lapisan masyarakat di alam maya ini amnya dan para murid khususnya. Senario ini mencerminkan puisi tradisional masih utuh dan tekal  dengan fungsinya sebagai wahana untuk menanam unsur didaktik. Walaupun kita dimomokkan dengan mitos bahawa sastera tradisional sudah kehilangan taring, namun hakikatnya sastera tradisional khususnya puisi tradisional seperti guirndam ini bukan sahaja mampu berfungsi sebagai kaedah untuk mengajar, mendidik, menasihat dan menghibur malah dapat melantunkan pemikiran yang bernas dan positif. Jika disorot, siratan nilai dalam gurindam ini dapat membantu mentarbiyah generasi muda agar memelihara setiap anggota badan yang akan memanifestasi dan menzahirkan setiap perlakuan. Sesungguhnya, karya sastera yang terpilih sebagai bahan Komsas (Komponen Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu) mampu menjadikan murid seorang insan yang berfikir tentang kebaikan, kebenaran, kehalusan budi, kesantunan bahasa, kecekalan hati, menghargai kehidupan dan bersifat kemanusiaan. Nilai dan pengajaran yang menyeluruh dalam gurindam ini selaras dengan hasrat murni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. The Book Group is open to everyone. It meets monthly on a Sunday ...

2 comments: