Thursday, 26 March 2015

Menghadiri Siri Wacana Ummah di DBP-26 Mac

Semalam menghadiri siri wacana di DBPKL, merupakan program bulanan DBP. Wacana ini membincangkan asas2 dlm pembinaan negara sebagaimana dalam perlembagaan.

DBP KL
Kepentingan Perlembagaan Persekutuan ialah:
  1. Menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan. Perlembagaan menentukan corak pemerintahan, pembahagian kuasa antara pelbagai badan kerajaan serta prinsip-prinsip umum cara kuasa tersebut dilaksanakan.
  2. Menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Perlembagaan menentukan hak asasi rakyat seperti kebebasan bercakap, kebebasan beragama dan pemilikan harta. Perlembagaan dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa pemerintahan.
  3. Perlembagaan juga menentukan tanggungjawab rakyat dan batasan atau larangan seperti hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak yang tidak boleh dipersoalkan. Hal ini adalah penting untuk mengelakkan persengketaan kaum.
  1. Memudahkan perpaduan nasional dan pembangunan negara. Perlembagaan melindungi kepentingan semua kaum. Perlembagaan juga menjamin keadilan sosial antara kaum. Hal ini dapat memupuk perpaduan nasional. (Sumber : pewariskeamanan.blogspot.com)
Peserta-peserta yang tekun dan khusyuk mendengar pembentangan Tan Sri


No comments:

Post a Comment